3ο Πανελλήνιο Συνέδριο


  "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"


  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς


  Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες με βάση τις τρείς (3) κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης και οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία θα δημοσιευτούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και θα διατίθενται από τον ιστοχώρο της ΕΤΠΕ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

 

Κατηγορίες εργασιών – εισηγήσεων

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών-εισηγήσεων. Το κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

  • Ερευνητικές Εργασίες (εργασίες από υποψήφιους διδάκτορες ή/και μετα-διδακτορικούς ερευνητές στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση): 8 σελίδες.
  • Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (εργασίες που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αξιοποίησης και αξιολόγησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση): 8 σελίδες.
  • Εργασίες Τεχνολογικής Καινοτομίας (εργασίες Παρουσίασης Τεχνολογικών Καινοτομιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση): 8 σελίδες.

 

Υποβολή Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή MS Word (.doc). Καθώς υποβάλλονται για τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, πανεπιστήμιο κ.λπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

Οι εργασίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.easychair.org/conferences/?conf=etpe2013.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.   

Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση: etpe2013.conference@gmail.com (Θέμα: Υποβολή Εργασίας - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο). Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Υποβολή Τελικών Εργασιών

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ΑΥΣΤΗΡΑ το υπόδειγμα τελικών εργασιών για τα πρακτικά του Συνεδρίου και τηρώντας το όριο των 8 σελίδων. Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος EasyChair επιλέγοντας My Submissions -> Επιλογή της Εργασίας και στην συνέχεια επιλογή Submit new version όπου θα πρέπει να ανανεωθεί το αρχείο της εργασίας με το τελικό αρχείο. Η υποβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

 

Μορφοποίηση των τελικών εργασιών – εισηγήσεων που θα υποβληθούν

Το όνομα του αρχείου Word μιας τελικής εργασίας που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνίσταται από:
- τον αριθμό (1-12) της θεματικής περιοχής της εργασίας (βλέπε Θεματικές Περιοχές στη σελίδα "Το Συνέδριο")
- μια παύλα, και
- το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα με πεζά και λατινικούς χαρακτήρες.

Για παράδειγμα: 3-kalantzis.doc ή 3-kalantzis.docx
 

Όλες οι τελικές εργασίες θα δημοσιευτούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία θα διατίθενται από τον ιστοχώρο της ΕΤΠΕ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

AttachmentSize
Yπόδειγμα Τελικών Εργασιών130.13 KB