Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ερευνητική Oμάδα Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Aλλες Δραστηριότητες

Greek Flag English FlagPrint Page


Τελευταία Ενημέρωση: 05/05/2016

Συμμετοχή στην Έκδοση Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών | Συμμετοχή στη Διοργάνωση Διεθνών/Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων | Προσκεκλημένος Ομιλητής | Βραβεύσεις | Επιστημονικές Οργανώσεις


Συμμετοχή στην Έκδοση Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Διευθυντής Έκδοσης (1) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού:
Associate Editor (2) Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού:
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής/Συμβουλευτικών Επιτροπών (3) Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών:
Μέλος Συντακτικών Επιτροπών (14) Διεθνών/ Εθνικών Επιστημονικών Περιοδικών:
Υπεύθυνος Έκδοσης (32) Ειδικών Τόμων Επιστημονικών Περιοδικών:
 • Special Issue on "Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century", Guest Editors: J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. G. Sampson and P. Isaias, in Journal of Computing in Higher Education, Springer, In-Progress
 • Special Issue on "The Social Innovation capacity of Open Education and Learning” Guest Editors: C. Giovannella and D. G. Sampson, J. M. Spector, and P. Isaias, in International Journal on Interaction Design and Architecture(s) (IxD&A), In Progess
 • Special Issue on "Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning", Guest Editors: M. Giannakos, D. G. Sampson, and L. Kidziński, in Smart Learning Environments Journal, Springer, In Progress
 • Special Issue on “Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learning”, Guest Editors.:  F. Orciuoli, V.Loia and D. Sampson, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, In Progress
 • Special Issue on "Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century", Guest Editors: D. Ifenthaler, D. G. Sampson and J. M. Spector, and P. Isaias, in Journal Technology, Knowledge and Learning, Vol 20, No 2, July 2015
 • Special Issue on "Large Scale Implementations of Academic Research and Academia-Industry Collaboration in Technology-Supported Education", Guest Editors: N.S. Chen, Kinshuk and D. G. Sampson, in Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 18, Issue 3, July 2015
 • Special Issue on "Technology-Supported Assessment in Education", Guest Editors: Jesus Garcia Laborda, Eduardo Guzmanand, Ronald K. Hambleton and D. G. Sampson, in Educational Technology & Society Journal , ISSN: 1436-4522, Volume 18, Issue 2, April 2015
 • Special Issue on "Review Articles in Educational Technology", Guest Editors: N.S. Chen, Kinshuk and D. G. Sampson, in Educational Technology & Society Journal , ISSN: 1436-4522, Volume 17, Issue 4, October 2014
 • Special Issue on "Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century", Guest Editors: D. G. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, in Knowledge Management & e-Learning Journal, Volume 6, Issue 2, June 2014
 • Special Issue on "Cognition and Exploratory Learning in Digital Age", Guest Editors: D. Ifenthaler, J. M. Spector, D. G. Sampson and P. Isaias, in Journal Computers in Human Behaviour, Elsevier, Volume 32, March 2014
 • Special Issue on "Current Advances in Digital Technologies for Learning and Education", Guest Editors: D. G. Sampson, M. Jemni, N.S. Chen and Kinshuk, in King Saud University – Computer and Information Systems Journal, Elsevier, Volume 26, Issue 1, January 2014
 • Special Issue on "Recommender Systems for Technology-Supported Learning", Guest Editors: Antonella Carbonaro and D. G. Sampson, in Journal of e-Learning and Knowledge Society , Volume 10, Issue 1, January 2014
 • Special Issue on "Current Advances in Learning Technologies", Guest Editors: J. M. Spector,  D. Sampson,  N. S. Chen, Kinshuk and I. Aedo-Cuevas, in Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 15, Issue 4, October 2012
 • Special Issue on "Technology Supported Cognition and Exploratory Learning", Guest Editors: D. Ifenthaler, P. Isaias, Kinshuk, D. Sampson and J. M. Spector, in Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 15, Issue 1, January 2012
 • Special Issue on "Cognition and Exploratory Learning supported by Technology", Guest Editors: D. Ifenthaler, P. Isaias D. Sampson and J. M. Spector, in Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL) Journal, Old City Publishing, Inc, ISSN: 1543-0537 (print), 2012
 • Special Issue on "Engineering e-Learning Systems"", Guest Editors: I. Aedo-Cuevas, Kinshuk, D. Sampson, A. Sarasa-Cabezuelo and J.L. Sierra-Rodríguez, in The European Journal for the Informatics Professional – CEPIS (Council of European Professional Informatics Society), UPGRADE, ISSN: 1684-5285, Volume XII, Number 2,  April 2011
 • Special Issue on "Cognition and learning in the age of digital technologies and social networking", Guest Editors: Kinshuk, D. Ifenthaler, J. M. Spector, D. Sampson and P. Isaias, in Journal of Research on Technology in EducationISSN: 1539-1523, Volume 43, Issue 4, 2010
 • Special Issue on "Cognition & Learning Technology", Guest Editors: Kinshuk, D. Sampson, J. M. Spector, P. Isaías and D. Ifenthaler, in Educational Technology Research & Development Journal, ISSN: 1556-6501, Volume 57, Issue 6, December 2009
 • Special Issue on "Cognition and Exploratory Technology-Enhanced Learning", Guest Editors: Kinshuk, J. M. Spector, D. Sampson and P. Isaias, in Technology, Instruction, Cognition and Learning Journal (TICL), Old City Publishing, Inc., ISSN: 1543-0537 (print), Volume 6, Issue 4, 2009
 • Special Issue on "Cognition and Exploratory Technology-Enhanced Learning", Guest Editors: Kinshuk, J. M. Spector and D. Sampson, in Computers in Human Behavior Journal, Elsevier Ltd., ISSN 0747-5632, Volume 24, Issue 2, March 2008
 • Special Issue on "A Critical View of Technology-Enhanced Learning and Instruction In the Digital Age", Guest Editors: Kinshuk, D. Sampson, P. Isaias, J. M. Spector and L. Schrum, in Journal of Research on Technology in Education, ISTE (International Society for Technology in Education) ISSN 1539-1523, Volume 40, Issue 1, Fall 2007
 • Special Issue on "Advanced Technologies for Life-Long Learning", Guest Editors: D. Sampson and R. Koper, in Educational Technology & Society Journal, ISSN 1436-4522, Volume 10, Issue 3, July 2007
 • Special Issue on "Next Generation e-Learning Systems: Intelligent Applications and Smart Design", Guest Editors: D. Sampson and P. Goodyear, in Educational Technology & Society Journal, ISSN 1436-4522, Volume 9, Issue 3, July 2006
 • Special Issue on "Cognition and Exploratory Learning in Digital Age", Guest Editors: Kinshuk and D. Sampson, in Innovations in Education and Teaching International Journal, Taylor & Francis, ISSN 1470-3300, Volume 43, Issue 2, February 2006
 • Special Issue on "e-Learning Technologies", Guest Editors: Kinshuk and D. Sampson, in Computer Science and Information Systems Journal, ComSIS Consortium, ISSN 1820-0214, Volume 2, Issue 2, December 2005
 • Special Issue on "Designing Learning Activities: From Content-based to Context-based Learning Services", Guest Editors: D. Sampson and Kinshuk, in Advanced Technology for Learning (ATL), ACTA Press, ISSN 1710-2251, Volume 2, Issue 4, October 2005
 • Special Issue on "Semantic and Social Aspects of Learning in Organizations", Guest Editors: M. Lytras, M. A. Sicilia, D. Sampson and Kinshuk, in The Learning Organization: An International Journal, Emerald Group, ISSN 0969-6474, Volume 12, Issue 5, May 2005
 • Special Issue on "SCORM 2004 Sequencing & Navigation", Guest Editors: E. Roberts, D. Wiley, M. W. Freeman and D. Sampson, in IEEE Computer Society Learning Technology Newsletter, IEEE Computer Society, ISSN 1438-0625, Volume 7, Issue 1, January 2005
 • Special Issue on "Adaptivity in Web and Mobile Learning Services", Guest Editors: Kinshuk, P. Kommers and D. Sampson, in International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, Inderscience Pub., ISSN 1741-5055, Volume 14, Issue 4/5, November 2004
 • Special Issue on "Ontologies and the Semantic Web for eLearning", Guest Editors: D. Sampson, M. Lytras, G. Wagner and P. Diaz, in Educational Technology & Society Journal, ISSN 1436-4522, Volume 7, Issue 4, October 2004
 • Special Issue on "Technology-enhanced Learning", Guest Editors: D. Sampson, M. Spector, V. Devedzic and Kinshuk, in Educational Technology & Society Journal, ISSN 1436-4522, Volume 7, Issue 2, April 2004
 • Special Issue on "Learning Communities & Web Service Technologies", Guest Editors: D. Sampson, in IEEE Computer Society Learning Technology  Newsletter, IEEE Computer Society, ISSN 1438-0625, Volume 6, Issue 1, January 2004

Συμμετοχή στη Διοργάνωση Διεθνών/Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων

Πρόεδρος (16) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:
Πρόεδρος (22) Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων:
Πρόεδρος (2) Tutorial Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου:
Publicity Chair (4) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:
Honorary Chair (1) Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:
Workshop Chair σε (2) Διεθνές Συνέδρια:
 • 12th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2013), 6-9 October 2013, Kaohsiung, Taiwan
International Liaison Chair σε (1) Διεθνές Συνέδριο:
Μέλος (5) Συμβουλευτικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων:
 • 2nd International Conference on recent advances in Information Technology (RAIT 2014), Department of Computer Science & Engineering, March 2014, Indian School of Mines, Dhanbad, India
Μέλος (417) Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων:
2017 (2)
 • CSEDU2017, The 9th International Conference on Computer Supported Education, Port, Portugal, 25-27 April 2017
 • EDUCON2017, IEEE Global Engineering Education Conference, University of Piraeus, Greece, April 2017
2016 (32)
2015 (44)
 • iCATccT 2015, International Conference on Contemporary Computing and Informatics,Mysore, India, 29-31 October, 2015
 • IEEE T4E 2015, The 7th IEEE International Conference on Technology for Education, Amrita University, NIT Warangal, India, 10-12 December 2015
 • ICeEME 2015, The 1st International Conference on e-Learning and e-Technologies in Music Education, Treviso, Italy, 26-27 November 2015.
 • SITIS2015, The 11th International Conference on Signal, Image Technology and Internet based Systems, Bangkok, Thailand, 23-27 November 2015
 • IMCL2015, The 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, Thessaloniki, Greece, 19-20 November 2015
 • ICSNC 2015, Tenth International Conference on Systems and Networks Communication, Barcelona, Spain, 15-20 November 2015
 • ICWL2015, The 14th International Conference on Web-based Learning, Guangzhou, China, 5-8 November 2015
 • CIT-2015, The 15th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Liverpool, England, UK, 26-28 October 2015
 • WSWed2015, 7th Brazilian Workshop on Semantic Web and Education, Maceio, Alagoas, Brazil, 26-30 October 2015
 • IADIS CELDA2015 The 12th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2015), 24-26 October 2015, Maynooth, Ireland (with Prof. J. Michael Spector and Prof. Dirk Ifenthaler)
 • IADIS ICWI2015, The 14th International Conference WWW/Internet 2015, Maynooth, Greater Dublin, Ireland, 24-26 October 2015
 • M-Learn2015 The 14th World Conference on Mobile and Contextual Learning, Venice, Italy, 17-24 October 2015
 • INTELLI 2015, The 4th International Conference on Intelligent Systems and Applications, St. Julians, Malta, 11-16 October 2015
 • PCI2015, 19th Panellenic Conference on Informatics, Athens, Greece, 1-3 October 2015
 • ICSLE 2015, 2nd International Conference on Smart Learning Environments Conference, 23-25 September 2015, Sinaia, Romania
 • SEA-VBL2015, International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning, in conjuction with 2nd International Conference on Smart Learning Environments Conference, Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • SPeL 2015, 8th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities, in conjuction with 2nd International Conference on Smart Learning Environments Conference, Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • DSC2015, The 10th South East European Doctoral Student Conference, Information and Communication Tecnologies (ICT) Track, Thessaloniki, Greece, 17-18 September 2015
 • EC-TEL2015, The 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, Toledo, Spain, September 2015
 • EduSummIT2015, International Summit on ICT in Education: Technology Enhanced Quality Learning for All, Bangkok, Thailand, 14-15 September 2015
 • STUMS2015, International Workshop on Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learnin, Tamkang University, Taipei, Taiwan, 2-4 September 2015
 • LC2015, International Workshop on Learning in the Cloud , Middle East Technical University Northern Cyprus Campus, Northern Cyprus, 1-4 September2015
 • AFIN2015, The 7th International Conference on Advances in Future Internet, Venice, Italy, 23-28 August 2015
 • IPAC 2015, International Conference on Intelligent Information Processing, Security and Advanced Communication, Algeria, 17-19 August 2015
 • AHFE2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2015, Las Vegas, Nevada, USA, 26-30 July 2015
 • EL2015, The 9th IADIS International Conference on e-Learning 2015, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 21 - 24 July 2015
 • iLRN2015, 1st Immersive Learning Research Network,Prague, Czech Republc, 13–14 July 2015.
 • SOFIEEe2015, Symposium on Future Intelligent Educational Environments and Learning, Prague, Czech Republc, 13 July 2015
 • ICALT2015, The 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Hualien, Taiwan, 6-9 July 2015
 • BIS2015, The 18th International Conference on Business Information Systems, Poznan, Poland, 24-26 June 2015
 • AIED2015, 17th International Conference on Artificial Intelligence in Education, 22-26 June, Madrid, Spain
 • SEEL15, The International Conference on Smart Education and E-Learning, Sorrento, Italy, 17-19 June 2015
 • CTS2015, International Conference on Collaboration Technologies and Systems 2015, Westin Atlanta Airport Hotel Atlanta, Georgia, USA, 1-5 June 2015
 • NVICT2015, The 2nd International Conference on New Vision in Information and Communication Technology, Middle East University, Amman, Jordan, 27-28 May 2015.
 • CSEDU2015, The 7th International Conference on Computer Supported Education, Lisbon, Portugal, 21-23 May 2015
 • INTECH2015, International Conference on Innovative Computing Technology, Univerity of Vigo, Galicia, Spain, 20-22 May 2015
 • WebET2015@WWW2015, The 2nd International Workshop on Web-based Education Technologies @ The 24th International Conference on World Wide Web (WWW2015), Florence, Italy, 19 May 2015
 • LINQ2015, International Conference on Learning Innovations and Learning Quality, Brussels, Belgium, 12-13 May 2015
 • MedICT2015, Mediterranean Conference on Information & Communication Technologies, Saïdia, Maroco, 7-9 May 2015
 • ICCMIT2015, International Conference on: Communications, Management and Information Technology, 20-22 April 2015, Prague, Czech Republic
 • LAK2015, The 5th International Conference on Learning Analytics and Knowledge, New York, USA, 16-20 March 2015
 • IADIS e-Society2015, The 13th International Conference e-Society 2015, Madeira, Portugal, 14-16 March 2015
 • IADIS ML2015, The 11th International Conference Mobile Learning 20145 Madeira, Portugal, 14-16 March 2015
 • eLmL2015, The 7th International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Lisbon, Portugal, 22 - 27 February, 2015
2014 (39)
 • IEEE T4E 2014, The 6th IEEE International Conference on Technology for Education, Amrita University, Amritapuri, India, 18-21 December 2014
 • ICCE2014, The 22nd International Conference on Computers in Education, Nara, Japan, 30 November – 4 December 2014.
 • IC3I, International Conference on Contemporary Computing and Informatics, Sri Jaya Chamarajendra College of Engineering (SJCE), Karnataka, India, 27-29 November 2014.
 • E-iED 2014, The 4th European Immersive Education Summit, Vienna, Austria, 24-26 November 2014
 • SITIS2014, The 10th International Conference on Signal, Image Technology and Internet based Systems, Marrakech, Morocco, 23-27 November 2014
 • AFIN2014, The 6th International Conference on Advances in Future Internet, Lisbon, Portugal, 16-20 November 2014
 • IMCL2014, The 8th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, Thessaloniki, Greece, 13-14 November 2014
 • M-Learn2014, The 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, Istanbul, Turkey, 3-5 November 2014
 • CELDA 2014, The 11th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • ICWI2014, The 13th IADIS International Conference WWW/Internet 2014, Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • MRC2014, The 3rd Moodle Research Conference, San Francisco, USA, 4-5 October 2014
 • DSC2014, The 9th South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 25-26 September 2014
 • ISI2014, The 3rd International Symposium on Intelligent Informatics, Delhi, India, 24-27 September 2014
 • ISEI2014, The 2nd International Symposium on Education Informatics, Delhi, India, 24-27 September 2014
 • EC-TEL2014, The 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, Graz, Austria, 16-19 September 2014
 • STUMS2014, The 1st IEEE International Workshop on Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learning, Salerno, Italy, 10-12 September 2014
 • ICWL2014, The 13th International Conference on Web-based Learning, Tallinn, Estonia, 13-16 August 2014
 • SPeL 2014, The 7th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities, Tallinn, Estonia, 13-16 August 2014
 • ICSLE 2014, The 1st International Conference on Smart Learning Environments Conference, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 24-25 July 2014
 • ICIW 2014, The 9th International Conference on Internet and Web Applications and Services, Paris, France, 20-24 July 2014
 • AICT2014, The Tenth Advanced International Conference on Telecommunications, Paris, France, 20-24 July 2014
 • CATE2014, IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Banff, Canada, 16-18 July 2014.
 • EL2014, The 8th IADIS International Conference on e-Learning 2014, Lisbon, Portugal, 15 - 18 July 2014
 • ICALT 2014, The 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Greece, 7-9 July 2014
 • ELEARN-ES:@IISA2014 E-LEARNing and Educational Software @ 5th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications-IISA2014, Chania, Crete, Greece, 7-9 July 2014
 • WOFIEE14, The 3rd Workshop on Future Intelligent Educational Environments, Shanghai, China, 1 July 2014
 • INTELLI 2014, The 3rd International Conference on Intelligent Systems and Applications, Seville, Spain, 22 – 26 June 2014
 • ICEE/ICIT 2014, Joint International Conference on Engineering Education & International Conference on Information Technology, Riga, Latvia, 2-6 June 2014
 • NDSTE 2014, 1st International Conference on New Developments in Science and Technology Education, Corfu, Greece, 29-31 May 2014
 • ICIEV2014, The 3rd International Conference on Informatics, Electronics and Vision, University of Dhaka, Bangladesh, Pakistan, 23-24 May, 2014
 • BIS2014, The 17th International Conference on Business Information Systems, Larnaca, Cyprus, 21-23 May 2014
 • CTS 2014, The 2014 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, Minneapolis, Minnesota, USA, 19-23 May 2014
 • LINQ 2014, International Conference on , Learning Innovations and Learning Quality, Crete, Greece, 7-9 May 2014
 • WebET 2014@WWW2014, The First International Workshop on Web-based Education Technologies @ The 23th International Conference on World Wide Web (WWW2014), Seoul, Korea, April 2014
 • CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, Barcelona, Spain, 1-3 April 2014
 • LAK 14, The 4th International Conference on Learning Analytics and Knowledge, Indianapolis, Indiana, USA, 24 - 28 March, 2014
 • eLmL 2014. The 6th International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Barcelona, Spain, 23 - 27 March, 2014
 • IADIS e-Society 2014, The 12th International Conference e-Society 2014, Madrid, Spain, 28 February - 2 March 2014
 • IADIS ML 2014, The 10th International Conference Mobile Learning 2014, Madrid, Spain, 28 February - 2 March 2014
2013 (42)
 • IEEE T4E 2013, 5th IEEE International Conference on Technology for Education, Kharagpur, India, 18-20 December 2013
 • MEDER2013, International Workshop on Mining Educational Data for effective Educational Resources, Kuala Lampur, Malaysia, 16-18 December 2013.
 • IEEE CIT2013, 13th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Sydney, Australia, 3-5 December 2013.
 • SITIS2013 - International Workshop on Smart Learning Environments, The 9th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems 2013, Kyoto, Japan 2-5 December 2013.
 • WSWEd2013, 5th Brazilian Workshop on Semantic Web and Education, Brazilian Congress on Informatics in Education, Campinas, Brazil, 25-29 November 2013
 • CECNet 2013, The 3rd international Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, Xianning, Hube, China, 20-22 November, 2013
 • ICCE 2013, International Conference on Computers in Education, Bali, Indonesia, 18-22 November 2013
 • CSEIT2013, The 4th Annual International Conference on Computer Science Education: Innovation and Technology, Track on Software Engineering and Applications, Phuket, Thailand, 28-29 October 2013 
 • ICTA 2013, 4th International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, Hammamet, Tunisia, 24-26 October 2013.
 • ICWI 2013, IADIS International Conference WWW/Internet 2013, Fort Worth, Texas, USA, 22 - 25 October 2013
 • mLearn 2013, 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning,College of the North Atlantic-Qatar, Doha, Qatar, 22-24 October 2013
 • 10th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2013), 22-24 October 2013, University of North Texas, USA
 • SPeL 2013, 6th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities, Sinaia, Romania, 11-13 October 2013
 • MRC2013, 2nd Moodle Research Conference, Sousse, Tunisia, 4-5 October 2013
 • EC-TEL 2013, the 8th European Conference on Technology Enhanced Learning, Paphos, Cyprus, 18-20 September 2013
 • DSC2013, 8th South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 16-17 September 2013
 • IWASCL 2013, 3rd International Workshop on Adaptive Systems for Collaborative Learning, Xi'an, China, 9-11 September 2013
 • INTECH2013, 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, City Temple Conference Center, London, UK, 29-31 August 2013
 • AFIN 2013, The 5th International Conference on Advances in Future Internet, Barcelona, Spain, 25-31 August 2013
 • ISI2013, the 2nd International Symposium on Intelligent Informatics, Mysore, India, 23-24 August 2013
 • ISEI2013, the International Symposium on Education Informatics, Mysore, India, 22-25 August 2013
 • EL 2013, the IADIS International Conference, e-Learning 2013, Prague, Czech Republic, 23 - 26 July 2013
 • ICALT 201313th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 19-22 July 2013, Beijing, China (with Prof. Yanyan Li)
 • WOFIEE 2013, 2nd Workshop on Future Intelligent Educational Environments, Athens, Greece, 16-17 July 2013
 • AIED 2013, The 16th International Conference on Artificial Intelligence in Education, Memphis, USA, 9-13 July 2013
 • SouthCHI 2013, The International Conference on Human Factors in Computing & Informatics, University of Maribor, Maribor, Slovenia, 1-3 July 2013
 • ED-MEDIA 2013, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Victoria, Canada, 25-28 June, 2013
 • IDC 2013, the 12th Interaction Design and Children Conference, New York, USA, 24-27 June, 2013
 • AICT 2013, the 9th Advanced International Conference on Telecommunications, Rome, Italy, 23 - 28 June 2013
 • ICIW 2013, the 8th International Conference on Internet and Web Applications and Services, Rome, Italy, 23 - 28 June 2013
 • BIS 2013, the 16th International Conference on Business Information Systems, Poznan, Poland, 19-21 June 2013
 • C&C 2013, the 9th ACM Conference on Creativity & Cognition, Sydney, Australia, 17-20 June 2013
 • LINQ 2013, 2nd European Conference on Innovations and Quality and The Future of Digital Resources
 • ACM HT2013, the 24th ACM Hypertext and Social Media conference, Paris, France, 1-3 May, 2013
 • LAK 2013, the 3rd International Learning Analytics & Knowledge Conference, Leuven, Belgium, 8-12 April 2013
 • Workshop on Analytics on Video-based Learning (WAVe 2013), Leuven, Belgium, 8-9 April 2013
 • WorldCIST13, World Conference on Information Systems and Technologies, Algarve, Portugal, 27-30 March 2013 
 • ML 2013, the IADIS Mobile Learning 2013 International Conference, Lisbon, Portugal, 14-16 March 2013
 • e-Society 2013, the IADIS International Conference e-Society, Lisbon, Portugal,  13–16 March, 2013
 • eLmL2013, the 5th International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Nice, France, 24 February - 1 March 2013
 • WBE 2013, the 10th IASTED International Conference on Web-based Education, Innsbruck, Austria, 13-15 February 2013
 • Horizon 2020 @ Alpine Rendez-Vous, Smart Learning Cities, Vercors, French Alps, 28 January - 1 February 2013
2012 (28)
 • FGCT 2012,  First  International Conference on Future Generation  Communication Technologies, London, UK, 12-14 December 2012
 • ICCE 2012, the 20th International Conference on Computers in Education, Singapore, 26-30 November 2012
 • SITIS 2012, the 8th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems, Naples, Italy, 25 - 29 November 2012
 • ICSNC 2012, the 7th International Conference on Systems and Networks Communications, Lisbon, Portugal, 18-23 November 2012
 • IMCL2012, the 7th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning, Amman, Jordan, 6-7 November 2012
 • CELDA 2012, the 9th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Madrid, Spain, 19-21 October 2012
 • ICWI 2012, the IADIS International Conference WWW/Internet 2011, Madrid, Spain, 18-21 October 2012
 • mLearn2012, the 11th World conference on mobile and contextual learning, Helsinki, Finland, 16-18 October 2012
 • DSC2012, the 7th South East European Doctoral Student Conference, Track on Information and Communication Technologies, Thessaloniki, Greece, 24-25 September 2012
 • INCoS2012, the 4th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, Bucharest, Romania, 19-21 September 2012
 • The 1st Moodle Research Conference, Heraclio, Crete, Greece, 14- 15 September 2012
 • ICWL 2012, the 11th International Conference on Web-based Learning, Sinaia, Romania, 2-4 September 2012
 • T4E 2012, the 4th IEEE International Conference on Technology for Education, Hyderabad, India, 18-20 July 2012 
 • eL 2012 @ MCCSIS 2012, the IADIS International Conference on e-Learning 2012 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2012), Lisbon, Portugal, 17- 20 July 2012
 • MCCSIS 2012, the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 17- 23 July 2012
 • EdMedia2012, World Conference on Educational Media and Technology, Denver, CO, USA, 26 - 29 June 2012
 • ACM HT2012, the 23rd ACM Conference on Hypertext and Social Media (Adaptive Hypertext and Hypermedia Track), Milwaukee, USA, 25-28 June 2012
 • CATE 2012, Computers and Advanced Technology in Education, Napoli, Italy, 25 – 27 June 2012
 • IDC 2012, the 11th International Conference on Interaction Design and Children, Bremen, Germany, 12-15 June 2012
 • AICT 2012, the 8th Advanced International Conference on Telecommunications, Stuttgart, Germany, 27 May - 1 June 2012
 • BIS2012, the 15th International Conference on Business Information Systems, Vilnius, Lithuania, 21-23 May 2012
 • Ce-Learning 2012 @ CTS 2012, the International Workshop on Collaboration and e-Learning in conjunction with the 2012 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, Denver, Colorado, USA, 21-25 May 2012
 • LAK 2012, the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge, Vancouver, BC, Canada, 29 April - 2 May 2012
 • WMUTE 2012, the 7th IEEE International Conference on Wireless, Mobile & Ubiquitous Technologies in Education, Takamatsu, Kagawa, Japan, 27-30 March 2012
 • DIGITEL 2012, the 4th IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, Takamatsu, Kagawa, Japan, 27-30 March 2012
 • RAIT 2012, International Conference on Recent Advances in Information Technology, Indian School of Mines (ISM), Dhanbad, India, 15-17 March 2012
 • Mobile Learning, the IADIS Mobile Learning 2012 International Conference, Berlin, Germany, 11-13 March 2012
 • eL&mL 2012, the 4th International Conference on Mobile, Hybrid and On-line Learning, Valencia, Spain, 30 January - 4 February 2012
2011 (35)
 • ICWL2011, the 10th International Conference on Web-based Learning, Hong Kong, China, 8-10 December 2011
 • SPeL2011 @ ICWL 2011, the 4th International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities in conjunction with ICWL 2011, Hong Kong, China, 8-10 December 2011
 • CSEIT2011, the 2nd Annual International Conference on Computer Science Education: Innovation and Technology, Track on Knowledge Discovery (KD 2011), Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, Thailand, 5-6 December 2011 
 • INCoS 2011, the 3rd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, Fukuoka, Japan, 30 November - 2 December 2011
 • CUMTEL2011 @ ICCE 2011, ICCE Sub-Conference on Classroom, Ubiquitous and Mobile Technologies Enhanced Learning in conjunction with ICCE 2011, Chiang Mai, Thailand, 28 November - 2 December 2011
 • USAB2011, Information Quality and eHealth - the 7th Conference of the Austrian Computer Society Workgroup: Human-Computer Interaction, Graz, Austria, 25-26 November 2011
 • WSWEd2011 @ SBIE'11, the 4th Brazilian Workshop on Semantic Web and Education in conjunction with the Brazilian Symposium of Informatics in Education, Aracaju, Brazil, 21-25 November 2011
 • ICWI 2011, the IADIS International Conference WWW/Internet 2011, Rio de Janeiro, Brazil, 5 - 8 November 2011
 • C&C2011, the 8th ACM Conference on Creativity & Cognition, Atlanta, Georgia, USA, 3-6 November 2011
 • ICSNC 2011, the 6th International Conference on Systems and Networks Communications, Track on PESYS (Pervasive education systems), Barcelona, Spain, 23-28 October 2011
 • DSC2011, the 6th South East European Doctoral Student Conference, Track on Information and Communication Technologies, Thessaloniki, Greece, 19-20 September 2011
 • Edutainment 2011, the 6th International Conference on E-learning and Games, Taipei, Taiwan, 07 - 09 September 2011
 • S3T 2011, the 3rd International Conference on Software, Services & Semantic Technologies, Bourgas, Bulgaria, 1-2 September 2011
 • DEXA 2011, the 22nd International Conference on Database and Expert Systems Applications, Toulouse, France, 29 August - 2 September 2011
 • CIT 2011, the 11th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Ayia Napa, Cyprus, 31 August - 2 September 2011
 • CISIS 2011, the 5th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, Track on E-Learning and Groupware Systems, Bible University (KBU), Seoul, Korea, 30 June - 2 July 2011
 • IAR 2011, the IADIS International Conference Internet Applications and Research, Rome, Italy, 22-24 July 2011
 • eL 2011 @ MCCSIS 2011, the IADIS International Conference on e-Learning 2011 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2011), Rome, Italy, 20 - 23 July 2011
 • T4E 2011, the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education, Chennai, India, 14-16 July 2011
 • CATE 2011, the 14th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Cambridge, United Kingdom, 11-13 July 2011
 • ICALT 2011, the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Georgia, USA, 6-8 July 2011
 • ED-MEDIA 2011, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Lisbon, Portugal, 27 June - 1 July 2011 
 • AIED 2011, the 15th International Conference on Artificial Intelligence in Education, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 27 June - 1 July 2011
 • BIS 2011, the 14th International Conference on Business Information Systems, Poznan, Poland, 15-17 June 2011
 • Hypertext 2011, the 22nd ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, Track on Adaptive and Dynamic Hypertext, Eindhoven, the Netherlands, 6-9 June 2011
 • Ce-Learning 2011, Workshop on Collaboration and e-Learning 2011, The Sheraton University City Hotel Philadelphia, PA, USA, 23-27 May 2011
 • SWEL '11 @ FLAIRS-24, International Workshop on Ontologies and Semantic Web for E-Learning in conjunction with the 24th International FLAIRS Conference, Palm Beach, Florida, USA, 18-20 May 2011
 • ICTA 2011, the 3rd International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, Gammarth, Tunis, Tunisia, 5-7 May 2011
 • ICONTE 2011, the 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27-29 April 2011
 • ACM SAC 2011, ACM Symposium on Applied Computing, Track on Intelligent, Interactive and Innovative Learning Environments, TaiChung, Taiwan, 21-25 March 2011
 • AICT 2011, the 7th Advanced International Conference on Telecommunications, St. Maarten, The Netherlands Antilles, 20-25 March 2011
 • ML 2011, the IADIS International Conference Mobile Learning 2011, Avila, Spain, 10-12 March 2011
 • LAK 2011, the 1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge, Banff, AB, Canada, 27 February - 1 March 2011
 • eL&mL 2011, the 3rd International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning, Gosier, Guadeloupe, France, 23-28 February 2011
 • WM2011, the 6th Conference on Professional Knowledge Management: From Knowledge to Action, Innsbruck, Austria, 21-23 February 2011
2010 (36)
 • LATACI 2010 @ CSE 2010, International Workshop on Location-Aware Technologies, Applications, Challenges and Issues in conjunction with the 13th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, Hong Kong, China, 11 - 13 December 2010
 • ICCE 2010, the 18th International Conference on Computers in Education, Classroom, Ubiquitous, and Mobile Technologies Enhanced Learning (CUMTEL), Putrajaya, Malaysia, 29 November - 3 December 2010
 • SWEd’10 @ SBIE’10, the 3rd Brazilian Workshop on Semantic Web and Education in conjunction with the Brazilian Symposium of Informatics in Education, Joao Pessoa, Brazil, 28-30 November 2010
 • INCoS 2010, International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, Thessaloniki, Greece, 24 - 26 November 2010  
 • CSE 2010, the 13th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, Track on CSE Education, Hong Kong, China, 11-13 December 2010 
 • USAB 2010, HCI in Work & Learning, Life & Leisure, 6th Symposium of the WG HCI&UE of the Austrian Computer Society, Thursday, Klagenfurt, Austria, 4-5 November 2010
 • UXFUL 2010, International Workshop on Enabling User Experience with future Interactive Learning Systems in conjunction with the USAB 2010: HCI in Work & Learning, Life & Leisure, Klagenfurt, Austria, 4 - 5 November 2010
 • EL-A'10, International Symposium on E-Learning – Applications, Wisla, Poland, 18-20 October 2010
 • CELDA 2010, the 7th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Timisoara, Romania, 15-17 October 2010
 • ICWI 2010, the IADIS International Conference WWW/Internet 2010, Timisoara, Romania, 14 - 17 October 2010
 • IFIP AI 2010, IFIP International Conference on Artificial Intelligence  in the IFIP World Computer Congress Conference (WCC 2010), Brisbane, Australia, 21-23 September 2010
 • ICBDE 2010, International Conference on the Business and Digital Enterprises , London, United Kingdom, 14-16 September 2010
 • DSC2010, the 5th South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 13 - 14 September 2010
 • DEXA 2010, the 21st International Conference on Database and Expert Systems Applications, Bilbao, Spain, 30 August - 3 September 2010
 • SPeL 2010 @ DEXA 2010, the 3rd International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities in conjunction with the 21st International Conference on Database and Expert Systems Applications, Bilbao, Spain, 30 August - 3 September 2010
 • CATE 2010, the 13th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education 2010, Maui, Hawaii, USA, 23-25 August 2010
 • ICSNC 2010, the 5th International Conference on Systems and Networks Communications, Track on PESYS (Pervasive Education Systems), Nice, France, 22-27 August 2010
 • EDUTAINMENT 2010, the 5th International Conference on E-Learning and Game, Changchun, China, 16-18 August 2010
 • NDT 2010, the 2nd International Conference on Networked Digital Technologies, London Metropolitan Business School, United Kingdom, 4-6 August 2010
 • IET FC'10, the 1st IET International Conference on Frontier Computing - Theory, Technologies and Applications, Taichung, Taiwan, 4-6 August 2010
 • eL2010 @ MCCSIS 2010, the IADIS International Conference on e-Learning 2010 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2010), Freiburg, Germany, 26 - 29 July 2010
 • T4E' 10, International Conference on Technology for Education, IIT Bombay, Mumbai, India, 1 - 3 July 2010
 • CIT-10, the 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, Bradford, UK, 29 June - 1 July 2010 
 • EDMEDIA 2010, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Toronto, Canada, 28 June - 2 July 2010
 • HT2010, the 21st ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, Track 3 on Hypertext and Education, Toronto, Canada, 13-16 June 2010
 • IDC 2010, the 9th International Conference on Interaction Design and Children, Barcelona, Spain, 9-11 June 2010
 • LEAFA 2010, the 1st International Conference of e-Learning For All, Hammamet, Tunisia, 3-5 June 2010
 • AICT 2010, the 6th International Conference on Telecommunications (special area ELETE: E-learning and mobile learning on telecommunications), Barcelona, Spain, 9-15 May 2010
 • ICALT 2010, the 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Sousse, Tunisia, 5-7 July 2010
 • DIGITEL 2010, the 3rd IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, Kaohsiung, Taiwan, 12-16 April 2010
 • WMUTE 2010, the 6th IEEE International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education, National Science and Technology Museum, Taiwan, 12-16 April 2010
 • ICONS 2010, the 5th International Conference on Systems, Menuires, The Three Valleys, French Alps, France, 11-16 April 2010
 • CSEDU 2010, the 2nd International Conference on Computer Supported Education, Valencia, Spain, 7-10 April 2010
 • Mobile Learning 2010, the IADIS International Conference Mobile Learning, Porto, Portugal, 19-21 March 2010
 • WBE 2010, the 9th IASTED International Conference on Web-Based Education, Sharm El Sheikh, Egypt, 15-17 March 2010
 • eL&mL 2010, the 2nd International Conference on Mobile, Hybrid and On-line Learning, St. Maarten - Netherlands Antilles, 10-15 February 2010
2009 (27)
 • ETT2009, International Conference on Education Technology and Training, Sanya, China, 13-14 December 2009
 • ICCE2009, the 17th International Conference on Computers in Education, Classroom, Ubiquitous and Mobile Technologies Enhanced Learning (CUMTEL), Hong Kong, 30 November - 4 December 2009
 • IEEE SITIS 2009, the 5th IEEE International Conference on Signal-Image Technology and Internet-based Systems, Track on Web-Based Information Technologies & Distributed Systems (WITDS), Marrakech Morocco, 29 November-4 December 2009
 • CATE2009, IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education 2009, St. Thomas, US Virgin Islands, 22-24 November 2009
 • CELDA 2009, the 6th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Rome, Italy, 20-22 November 2009
 • WWW/Internet 2009, the IADIS International Conference on WWW and Internet, Rome, Italy, 19 - 22 November 2009
 • ICSNC 2009, the 4th International Conference on Systems and Networks Communications, Track on PESYS (Pervasive Education Systems), Porto, Portugal, 20-25 September 2009
 • DULP 2009, Ubiquitous Learning in Liquid Learning Places: challenging Technologies,rethinking Pedagogy, being Design inspired, Rome, Italy, 14-15 September 2009
 • CSE-09, the 12th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, Vancouver, Canada, 29-31 August 2009
 • DEXA 2009, the 20th International Conference on Database and Expert Systems Applications, Linz, Austria, 31 August - 4 September 2009
 • Edutainment 2009, the 4th International Conference on E-Learning and Games, Banff, Canada, 9-11 August 2009
 • T4E '09, International Workshop on Technology for Education, Bangalore, India, 4 - 6 August 2009
 • FUITEL09 @ HCI 2009, Future Interfaces in Technology Enhanced Learning and Training in conjunction with the 13th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2009), San Diego, (CA), 19-24 July 2009
 • ICALT 2009, the 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Riga, Latvia, 14 - 18 July 2009
 • SWEL @ AIED2009, Workshop on Ontologies and Semantic Web for E-Learning (SWEL) in conjunction with the 14th Annual Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2009), Brighton, UK, 6-10 July 2009
 • DSC 2009, the 4th South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 6 - 7 July 2009
 • ED-MEDIA 2009, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Honolulu, Hawaii, 22-26 June 2009
 • eL2009 @ MCCSIS 2009, the IADIS International Conference on e-Learning 2009 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2009), Algarve, Portugal, 17 - 20 June 2009
 • m-ICTE2009, the 5th International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, Lisbon, Portugal, 22-24 April 2009
 • CSEDU 2009, International Conference on Computer Supported Education, Lisbon, Portugal, 23-26 March 2009
 • WBE 2009, the 8th IASTED International Conference on Web-Based Education, Phuket, Thailand, 16 - 18 March 2009
 • SITE 2009, the 20th International Conference on Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Charleston, South Carolina, 2-6 March 2009
 • ICONS 2009, the 4th International Conference on Systems, Gosier, Guadeloupe, France, 1-6 March 2009
 • ML 2009, the 5th IADIS International Conference on Mobile Learning, Barcelona, Spain, 26-28 February 2009
 • eS2009, the IADIS International Conference e-Society 2009, Barcelona, Spain, 25-28 February 2009
 • eL&mL 2009, International Conference on Mobile, Hybrid and On-line Learning, Cancun, Mexico, 1-6 February 2009
 • IS&T/SPIE 2009, Conference on Multimedia for Education 2009, San Jose Convention Center, San Jose, CA USA, 18 - 22 January 2009
2008 (26)
 • IEEE SITIS 2008, the 4th IEEE International Conference on Signal-Image Technology and Internet-based Systems, Track on Web-Based Information Technologies & Distributed Systems (WITDS), Bali, Indonesia, 30 November - 3 December 2008
 • USAB 2008, the 4th International Symposium on Usability & HCI for Medicine and Health Care, University of Graz, Austria, 22 November 2008
 • APULS 2008 @ USAB 2008, International Workshop on Adaptivity and Personalization in Ubiquitous Learning Systems in conjunction with the 4th Symposium on Usability & HCI for Education and Work, Graz, Austria, 18-21 November 2008
 • DIGITEL 2008, the 2nd IEEE International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, Baff, Canada, 17-19 November 2008
 • CATE 2008, the 11th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Crete, Greece, 29 September - 1 October 2008
 • ICCE 2008, Ubiquitous Learning Models for K-12, Higher Education and Adult Education at the 16th International Conference on Computers in Education, Taipei, Taiwan, 27-31 October 2008
 • ICCE 2008, the 16th International Conference on Computers in Education, C3 ICCE on Classroom, Ubiquitous and Mobile Technologies Enhanced Learning (CUMTEL) and Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning (DIGITEL), Taipei, Taiwan, 27-31 October 2008
 • CIAWES 2008 @ ICCE 2008, International Workshop on Cognitive Aspects in Intelligent and Adaptive Web-based Educational Systems in conjunction with the 16th International Conference on Computers in Education, Taipei, Taiwan, 27-31 October 2008
 • ICSNC 2008, the 3rd International Conference on Systems and Networks Communications, Track on PESYS (Pervasive education system), Sliema, Malta, 26 - 31 October 2008
 • WWW/Internet 2008, the IADIS International Conference on WWW and Internet, Freiburg, Germany, 13 - 15 October 2008
 • CELDA 2008, the 5th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Freiburg, 13-15 October 2008
 • IFIP AI2008 @ WCC 2008, the 2nd IFIP International Conference on Artificial Intelligence in Theory and Practice in conjunction with the 20th IFIP World Computer Congress Conference, Milan, Italy, 07 - 10 September 2008
 • EC-TEL 2008, the 3rd European Conference on Technology Enhanced Learning, Maastricht, The Netherlands, 17-19 September 2008
 • AH 2008, the 5th International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Hannover, Germany, 28 July - 1 August 2008
 • ICE-B 2008, International Conference on e-Business, Porto, Portugal, 26-29 July 2008
 • eL2008 @ MCCSIS 2008, IADIS International Conference on e-Learning 2008 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Amsterdam, Netherlands, 22-25 July 2008
 • ICALT 2008, the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Cantabria, Spain, 1 - 5 July 2008
 • ED-MEDIA 2008, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vienna, Austria, 30 June - 4 July 2008
 • DSC 2008, the 3rd South East European Annual Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 26 - 27 June 2008
 • SWEL'08 @ ITS 2008, the 6th International Workshop on Ontologies and Semantic Web for E-Learning in conjunction with the 9th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Montreal, Canada, 23-27 June 2008
 • AICT 2008, the 4th Advanced International Conference on Telecommunications, Athens, Greece, 8 - 13 June 2008
 • ISTA 2008, the 7th International Conference on Information Systems Technology and its Applications, Klagenfurt, Austria, 22 - 25 April 2008
 • I-TCE 2008, the 1st International Conference on Technology, Communication and Education, Kuwait, 07 - 09 April 2008
 • WMUTE 2008, the 5th International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education, Beijing, China, 23 - 26 March 2008
 • WBE 2008, the 7th IASTED International Conference on Web-Based Education, Innsbruck, Austria, 17 - 19 March 2008
 • SITE 2008, the 19th International Conference on Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Las Vegas, Nevada, 3-7 March 2008
2007 (27)
 • SITIS 2007, the 3rd International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems, Track 2 on Web-Based Information Technologies & Distributed Systems, Shanghai, China, 16-19 December 2007
 • W2ME @ ISM2007, Workshop on Web 2.0 and Multimedia-enabled Education in conjunction with the IEEE International Symposium on Multimedia, Taichung, Taiwan, 10 - 12 December 2007
 • CELDA 2007, the 4th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Algarve, Portugal, 7-9 December 2007
 • IEEII 2007, Informatics Education Europe II Conference - ACM, Thessaloniki, Greece, 22-23 November 2007
 • GCC 2007, the 4th IEEE International Conference on Industrial Electrical and Electronics, Kingdom of Bahrain, 11-14 November 2007
 • I2LOR 2007, the 4th Annual e-Learning Conference on Intelligent Interactive Learning Object Repositories, User Centered Knowledge Environments: from Theory to Practice, Montreal, Quebec, Canada, 5 - 8 November 2007
 • IAWES 2007 @ ICCE 2007, Workshop on Intelligent and Adaptive Web-based Educational Systems in conjunction with the International Conference on Computers in Education, Hiroshima, Japan, 3- 4 November 2007
 • ePortfolio 2007, the 5th International e-Portfolio Conference, Maastricht, Netherlands, 17 - 19 October 2007
 • WWW/Internet 2007, the IADIS International Conference on WWW and Internet, Vila Real, Portugal, 5 - 8 October 2007
 • EC-TEL 2007, the 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece, 17 - 20 September 2007
 • SIRTEL'07 @ EC-TEL 2007, Workshop on Social Information Retrieval for Technology-Enhanced Learning in conjunction with the 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning, Crete, Greece, 17 - 20 September 2007
 • LADL 2007 @ ECDL 2007, Workshop on Cross Media and Personalized Learning Applications on top of Digital Libraries in conjunction with the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Budapest, 16 - 21 September 2007
 • HT 2007, the 18th ACM Hypertext Conference on Hypertext and Hypermedia: Hypertext and Society Programme, Manchester, UK, 10 - 12 September 2007
 • ICE-B 2007, International Conference on e-Business, Barcelona, Spain, 28-31 July 2007
 • ICALT 2007, the 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Niigata, Japan, 18-20 July 2007
 • AIED 2007, Workshop on Ontologies and Semantic Web for Intelligent Educational Systems in conjunction with the 13th International Conference on Artificial Intelligence in Education, Los Angeles, USA, 9-13 July 2007
 • eL2007 @ MCCSIS 2007, the IADIS International Conference on e-Learning 2007 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 6-8 July 2007
 • ML 2007 @ MCCSIS 2007, the IADIS International Conference on m-Learning in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 6-8 July 2007
 • eS2007 @ MCCSIS 2007, the IADIS International Conference e-Society 2007 in conjunction with the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Lisbon, Portugal, 3-6 July 2007
 • ED-MEDIA 2007, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vancouver, Canada, USA, 25-29 June 2007
 • UM2007, the 11th International Conference on User Modeling: Doctoral Consortium, Corfu, Greece, 25-29 June 2007
 • DSC2007, the 2nd Annual South East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 22 - 23 June 2007
 • Microlearning Conference 2007, Innsbruck, Austria, 21 - 22 June 2007
 • ISTA 2007, the 6th International Conference on Information Systems Technology and its Applications, Kharkiv, Ukraine, 23-25 May 2007
 • IRMA2007, the 18th IRMA International Conference, Vancouver, British Columbia, Canada , 19 - 23 May 2007
 • ELETE 2007, the 3rd International Workshop on E-learning and Mobile Learning on Telecommunications, Mauritius, 13 - 19 May 2007
 • WBE 2007, the 6th International Conference on Web-Based Education, Chamonix, France, 14-16 March 2007
2006 (30)
 • SITIS 2006, International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems, Track 2 on Web-Based Information Technologies & Distributed Systems, Hammamet, Tunisia, 17-21 December 2006
 • CELDA 2006, the 3rd IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Barcelona, Spain, 8-10 December 2006
 • m-ICTE2006, the 4th International Conference on Multimedia and ICTs in Education, Seville, Spain, 29 November - 2 December 2006
 • WMUTE 2006, the 4th IEEE International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education, Athens, Greece, 16 - 17 November 2006
 • I2LOR 2006, the 3rd Annual e-Learning Conference on Intelligent Interactive Learning Object Repositories, Learning Systems of the Future: Integrating Knowledge and Services, Montreal, Quebec, Canada, 9 - 11 November 2006
 • PESYS 2006 @ ICSNC 2006, International Conference on Pervasive Education Systems in conjunction with the International Conference on Networks and Systems Communications, Tahiti, French, Polynesian, 2-4 November 2006
 • ICWI 2006, the IADIS International Conference WWW/Internet 2006, Murcia, Spain, 5-8 October 2006
 • CATE-2006, the 9th International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Lima, Peru, 4-6 October 2006
 • Workshop on Life Long Learning Networks for Competence Development in conjunction with the First European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2006), Crete, Greece, 1-4 October 2006
 • Workshop on What Went Wrong with Technology Enhanced Learning? in conjunction with the First European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2006), Crete, Greece, 1-4 October 2006
 • IFIP AI2006 @ WCC 2006, Artificial Intelligence in Theory and Practice Conference in conjunction with the IFIP World Computer Congress Conference, Santiago, Chile, 20-25 August 2006
 • ICE-B 2006, International Conference on e-Business, Setubal, Portugal, 7-10 August 2006
 • ES 2006, the IADIS International Conference e-Society 2006, Dublin, Ireland, 13-16 July 2006
 • ICALT 2006, the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Fontys University of Professional Education, The Netherlands, 5-7 July 2006
 • ED-MEDIA 2006, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Orlando, Florida, USA, 26 June - 1 July 2006  
 • SW-EL 2006 @ AH 2006, Workshop on Application of Semantic Web Technologies for E-Learning in conjunction with the International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Dublin, Ireland, 21-23 June 2006
 • SOA-AIS 2006 @ AH 2006, Workshop on Applying Service Oriented Architectures to Adaptive Information Systems in conjunction with the International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Dublin, Ireland, 20 June 2006
 • ADALE @ AH 2006, International Workshop on Adaptive Learning and Learning Design in conjunction with the International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Dublin, Ireland, 20 June 2006
 • AH 2006, the 4th International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Dublin, Ireland, 19-23 June 2006
 • SWIG2006 @ CCAI, the 2nd Canadian Semantic Web Symposium in conjunction with the 19th Canadian Conference on Artificial Intelligence, Quebec, Canada, 6 June 2006
 • ISTA2006, the 5th International Conference on Information Systems Technology and its Applications, Klagenfurt, Austria, 29-31 May 2006
 • IRMA 2006, the 17th Information Resources Management Association International Conference, Washington, D.C., USA, 21-24 May 2006
 • TELCERT, Workshop on Interoperable e-Learning Systems in Action, Valkenburg aan de Geul, The Netherlands, 6-7 April 2006
 • eL2006 @ MCCSIS 2006, IADIS International Conference on e-Learning 2006 in conjunction with the IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 3-7 April 2006
 • SITE 2006, Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Orlando, FL, USA, 20-24 March 2006
 • AICCSA-06, e-Learning Track on the 4th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, Dubai, Sharjah, UAE, 8-11 March 2006
 • WBC 2006, the IADIS International Conference on Web Based Communities, San Sebastian, Spain, 26-28 February 2006
 • ET-WBC 2006, Emerging Technologies for Web-based Communities Workshop, San-Sebastian, Spain, 25 February 2006
 • WBE 2006, the 5th IASTED International Conference on Web-based Education, Puerto Vallarta, Mexico, 23-25 January 2006
 • SCORM 2006, International Conference on SCORM, Taipei, Taiwan, 17 - 19 January 2006
2005 (22)
 • CELDA 2005, the 2nd IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Porto, Portugal, 14-16 December 2005
 • WISQ'05 @ WISE, Workshop on Web Information System Quality 2005 in conjunction with the International Conference in Web Information Systems Engineering, New York, USA, 21-22 November 2005
 • WWW/Internet 2005, the IADIS International Conference on WWW and Internet, Lisbon, Portugal, 19 - 22 October 2005
 • WBIES'05 @ ACM, International Workshop on Combining Intelligent and Adaptive Hypermedia Methods/Techniques in Web Based Education Systems in conjunction with the HT 2005 16th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia: Concepts and Tools for Supporting Knowledge Workers, Salzburg, Austria, 6-9 September 2005
 • CATE 2005, the 8th International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Oranjestad, Aruba, Caribbean, 29-31 August 2005
 • DIWEB 2005, the 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering, Corfu Island, Greece, 23-25 August 2005
 • WASWBE 2005 @ AIED 2005, Workshop on Adaptive Systems for Web-based Education: Tools and Reusability in conjunction with the 12th International Conference on Artificial Intelligence in Education, Amsterdam, The Netherlands, 18-22 July 2005
 • ELETE2005, E Learning on Telecommunications, Lisbon, Portugal, 17 July 2005
 • ICALT 2005, IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Kaohsiung, Taiwan, 5-8 July 2005
 • SW-EL'05, International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for e-Learning, Kaohsiung, Taiwan, 5-8 July 2005
 • ED-MEDIA 2005, the 17th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Montreal, Canada, 27 June - 2 July 2005
 • e-Society 2005, the IADIS International Conference, Qawra, Malta, 27 - 30 June 2005
 • CSCL 2005, Computer Supported Collaborative Learning Conference, Workshop on Languages for Modeling of Collaborative Learning Process - Formalization, Practical Uses and Tools, Taipei, Taiwan, 30 May - 4 June 2005
 • ISTA 2005, the 4th International Conference on Information Systems Technology and its Applications, Massey University, New Zealand, 23 - 25 May 2005
 • WWW 2005, the 14th International World Wide Web Conference, Workshop on Interoperability of Web-Based Educational Systems, Chiba, Japan, 10-14 May 2005
 • MCCIS 2005, the IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 11-29 April 2005
 • SITE 2005, Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Phoenix, Arizona, 1-5 March 2005
 • IADIS-WBC2005, the IADIS International Conference on Web Based Communities 2005, Algarve, Portugal, 23-25 February 2005
 • WoSSN 2005, Workshop on SCORM Sequencing and Navigation, National Institute for Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, Maryland, USA, 23 - 25 February 2005
 • WBE 2005, the 4th IASTED International Conference on WEB-BASED EDUCATION, Grindelwald, Switzerland, 21-23 February 2005
 • HICSS 2005, Hawaii International Conference on System Sciences, Minitrack in Computer Supported Collaborative Learning Requiring Immersive Presence (CSCLIP), Hilton Waikoloa Village, Island of Hawaii, 3-6 January 2005
 • eLOC 2005, International Workshop on e-Learning Online Communities, Cairo, Egypt, 3 January 2005
2004 (17)
 • CELDA 2004, the 1st IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Lisbon, Portugal, 15-17 December 2004
 • WISE 2004, the 5th International Conference on Web Information Systems Engineering, Workshop on Fragmentation versus Integration: Perspectives of the Web Information Systems discipline, Brisbane, Australia, 22-24 November 2004
 • SIIE'04, the 6th International Symposium of Computers in Education, Caceres, Spain, 16 - 18 November 2004
 • SW-EL '04 @ ISWC 2004, International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning in conjunction with the 3rd International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, 7-11 November 2004
 • ICWI 2004, the IADIS International Conference on WWW/Internet>, Madrid, Spain, 6-9 October 2004
 • TEDC 2004, the 2nd IEEE International Workshop on Technology for Education in Developing Countries, Joensuu, Finland, 31 August 2004
 • ICALT 2004, the 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Joensuu, Finland, 30 August - 1 September 2004
 • SW-EL '04 @ ITS 2004, International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning in conjunction with the 7th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Maceio-Alagoas, Brazil, 30 August - 3 September 2004
 • SW-EL '04 @ AH 2004, International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning in conjunction with the International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, Eindhoven, The Netherlands, 23-26 August 2004
 • AIAI 2004, the 1st IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, Toulouse, France, 22-27 August 2004
 • AMCIS 2004, Americas Conference on Information Systems, New York City, USA, 5-8 August 2004
 • IADIS, International Conference e-Society, Spain, 16-19 July 2004
 • ED-MEDIA 2004, the 16th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugarno, Switzerland, 21-26 June 2004
 • IADIS-WBC2004, the IADIS International Conference on Web Based Communities 2004, Lisbon, Portugal, 24-26 March 2004
 • SAC 2004, ACM Symposium on Applied Computing, Special Track on Engineering e-Learning Systems (ELS), Nicosia, Cyprus, 14-17 March 2004
 • MKWI 2004, Multi-Conference on Business Information Systems, Track on E-Learning: Models, Instruments and Experiences, Essen, Germany, 9-11 March 2004
 • SITE 2004, Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Atlanta, USA, 1-6 March 2004

2003 (4)
 • ITRE 2003, IEEE International Conference on Information Technology: Research and Education, Workshop on Technology for Education in Developing Countries, Newark, NJ, USA, 10-13 August 2003
 • ICALT 2003, the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Greece, 9-11 July 2003
 • ED-MEDIA 2003, the 14th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Honolulu, Hawaii, USA, 20-24 June 2003
 • IADIS, International Conference e-Society 2003, Lisbon, Portugal, 3-6 June 2003
2002 (5)
 • ICCE 2002, International Conference on Computers in Education, New Zealand, 3-6 December 2002
 • ICALT 2002, the 2nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Kazan, Russia, 16-19 September 2002
 • ED-MEDIA 2002, the 14th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Denver, Colorado, USA, 24-29 June 2002
 • CATE 2002, the 5th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Special Session on Network and Distributed Computing Technologies in e-Education, Cancun, Mexico, 20-22 May 2002
 • ITEA2002 @ AI2002, Workshop on Intelligence and Technology in Educational Applications in conjunction with the 20th IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, Innsbruck, Austria, 18 February 2002
2001 (1)
 • IEEE WET-ICE 2001, the 10th IEEE International Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, MIT, USA, 20-21 June 2001
Μέλος (20) Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Εθνικών Συνεδρίων:
2016 (2)
2015 (1)
2014 (2)
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014
2013 (1)
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10 - 12 Μαίου 2013
2012 (4)
 • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με Διεθνή Συμμετοχή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 5-7 Οκτωβρίου 2012
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Θεσσαλία, 27 - 20 Σεπτεμβρίου, 2012
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Φλώρινα, 20 - 22 Απριλίου 2012
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, "Πληροφορική και Νέο Σχολείο", Πάτρα, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου, 2012
2011 (2)
2010 (2)
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23 - 26 Σεπτεμβρίου, 2010
 • 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Αθήνα, 9 - 11 Μαρτίου 2010
2008 (2)
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Λεμεσός, Κύπρος, 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2008
 • 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, Πάτρα, 28 - 30 Μαρτίου 2008
2006 (2)
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 5 - 8 Οκτωβρίου 2006
 • Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης, ΕΤΠΕ, Βόλος, 6 - 7 Απριλίου 2006
2004 (1)
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2004
2001 (1)
 • 1o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής (PC-HCI 2001), Πάτρα, 7 - 9 Δεκεμβρίου 2001

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (40):
Εθνικών Συνεδρίων/Ημερίδων (26):
 • "Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών για την Υποστήριξη της Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Σχολείων: Ευκαιρίες και Προκλήσεις", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning - Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα, Πάτρα, 14-16 Νοεμβρίου 2014 [Προσκεκλημένος Ομιλητής]
 • "School Teachers’ and Leaders’ Digital Competences: Supporting Transformative Innovations for 21st Century School Education", Ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή: Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και Καλές Πρακτικές για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Μαθητών, Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014 [Προσκεκλημένος Ομιλητής]
 • "Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών στη Σχολική Εκπαίδευση, Ημερίδα: Η τάξη των Αγγλικών του Δημόσιου Σχολείου του Παρόντος και του Μέλλοντος", Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 [Προσκεκλημένος Ομιλητής]
 • "Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση: Διεθνείς Τάσεις και Προκλήσεις" 5η Διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη», Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2014
 • "Ψηφιακά Συστήματα για την Εξατομικευμένη Μάθηση" 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης», Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», Αίθουσα Τύπου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Αθήνα, 15 Μαρτίου 2014
 • "Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαιδευτική Πράξη" 3ο Συνέδριο Διδασκαλίας και Μάθησης, Mediterranean College, Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2014
 • "Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την ΑνάπτυξηΕπαγγελματικών Ικανοτήτων", Ημερίδα "Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων/Οργανισμών: Διαρκής Οργανωτική Αναπροσαρμογή & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, με Κατάρτιση βασισμένη στις Δεξιότητες (Τεχνολογία -Μεθοδολογίες)", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα, 19 Δεκεμβρίου 2012
 • "Digital Games as Tools for Technology-Supported Pedagogical Innovations in Higher Education", Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση Εκδήλωση (Λέξεις και Σκέψεις), Αθήνα, Ελλάδα, 17 Οκτωβρίου 2012
 • "10 Χρόνια Έρευνας σε  Μεθοδολογίες και Εργαλεία που υποστηρίζουν την Ελεύθερη Πρόσβαση σε Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και  Εκπαιδευτικές Πρακτικές", Ημερίδα Εφαρμογές Ηλεκτρονικής μάθησης και Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση, 2ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Καβάλας, 12 Νοεμβρίου 2011
 • "Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Πολυμερών LdV Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας", Ημερίδα Τομεακού Προγράμματος Learnado da Vinci, Εθνική Μονάδα Συστονισμού ΙΚΥ, 7 Οκτωβρίου 2011
 • "Η αξιοποίηση των 3Δ Εικονικών Κόσμων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση", Επιμορφωτικά Σεμινάρια γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Μαρούσι, 27 Μαΐου 2011
 • "Ανοικτή Πρόσβαση, Διαμοιρασμός και Επαναχρησιμοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου", Επιμορφωτικά Σεμινάρια γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2011
 • "Ψηφιακά Συστήματα στην Μάθηση και Εκπαίδευση: Τεχνολογικές, Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Καινοτομίες και Προκλήσεις", Εσπερίδα με θέμα "Διαχείριση και Οικονομία της Ψηφιακής Γνώσης - Η συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη", Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Σύνταγμα, 22 Μαρτίου 2010
 • "Η Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση 2.0 και το Σχολείο του Μέλλοντος", Διεθνές Συνέδριο "Το Σχολείο του Μέλλοντος, Το Μέλλον του Σχολείου", Εκπαιδευτήρια Δούκα, Αθήνα, 11-13 Απριλίου 2008
 • "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Υπηρεσία της Δια Βίου Εκπαίδευσης", 21ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2006
 • "Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης", Ημερίδα με θέμα: Προώθηση και Εφαρμογή της Τηλεκατάρτισης και της Τηλεργασίας στην Ελλάδα, ΚτΠ Α.Ε., Αθήνα, 7 Απριλίου 2005
 • "Τι μπορεί να προσφέρει η Η-Μάθηση στην Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ και υπό ποιες Προϋποθέσεις", Roadshow Conference on e-Learning: Is this the right way to flexible learning?, European Commission, DG Education & culture, Leonardo da Vinci, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2005
 • "Διεθνή Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών: ο Ρόλος τους στη Διάδοση της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης", Ημερίδα με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004
 • "Η Πύλη του Δικτυωθείτε και οι Μελλοντικές Προοπτικές: Δημιουργία και Υποστήριξη Κοινοτήτων Γνώσης και Καλών Πρακτικών της Ψηφιακής Οικονομίας για τις Ελληνικές ΜΜΕ", Ημερίδα με θέμα: Η "επόμενη μέρα" των Έργων Πληροφορικής ο δρόμος για την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2004
 • "Διεθνή Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών: Ο ρόλος τους στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Ημερίδα με Διεθνή συμμετοχή με θέμα: Παγκοσμιοποίηση Παιδεία και Τεχνολογία στη Νέα Κοσμόπολη: Διλήμματα και Προβληματισμοί για την Ελλάδα, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πειραιώς, Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης, 23 Μαΐου 2003
 • "Ηλεκτρονική Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης", 2η Έκθεση και Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών EXPOCOMM Southeast Europe, 23-25 Οκτωβρίου 2002
 • "Επιχειρησιακά μοντέλα εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ειδικοτήτων στην περιφέρεια", Ημερίδα με θέμα: Διασύνδεση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας: Πιλοτικές Δράσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες του κλάδου Πληροφορικής, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), CEDEFOP, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2002
 • "Τηλεργασία και Εικονικές Εταιρίες Παραγωγής και Διανομής Λογισμικού στο Διαδίκτυο: Εναλλακτικές Μορφές Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στην Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας", Ημερίδα με θέμα την Τηλεργασία, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ξάνθη, 16 Μαρτίου 2001
 • "Ευκαιρίες για Περιφερειακή Συνεργασία και Επενδύσεις: MALL 2000", 1ο Συνέδριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με θέμα: Οι επιχειρήσεις στην Ψηφιακή Οικονομία, Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας των Πληροφοριών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 1999
 • "Η Ελληνική Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων", Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΝΙΤ'98), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 1998
 • "Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση", Ημέρες Προβολής των Ψηφιακών Δικτύων και των Δικτυακών Εφαρμογών στην Σχολική Εκπαίδευση (Greek Netd@ys 1997), Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1997
Βραβεύσεις
Επιστημονικές Οργανώσεις
Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων:


Δημήτριος Γ. Σάμψων, Καθηγητής, Γραφείο 202, Ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση (Ε.Π.Υ.Κ.), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οδυσσέα Ανδρούτσου 150, ΤΚ. 18532, Πειραιάς
Τηλέφωνο: +30-210-414-2746 ~ Fax: +30-210-414-2767 ~ Email: info@ask4research.info